เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร  

คู่มือสำหรับประชาชน

01 การขึ้นทะเบียนนักศึกษา

01.1รายการเอกสาร - การขึ้นทะเบียนนักศึกษา

02 การลงทะเบียนเรียนหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ

02.1 รายการเอกสาร - การลงทะเบียนเรียนหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ

03 การลงทะเบียนรายวิชาเกินกว่าข้อบังคับกำหนด

03.1 รายการเอกสาร - การลงทะเบียนรายวิชาเกินกว่าข้อบังคับกำหนด

04 การเพิ่มวิชาเรียนเป็นกรณีพิเศษ

04.1 รายการเอกสาร - การเพิ่มวิชาเรียนเป็นกรณีพิเศษ

05 การขึ้นทะเบียนนักศึกษาหลังกำหนด (ขอขึ้นทะเบียนหลังจากพ้นกำหนดตามประกาศสถาบัน)

05.1 รายการเอกสาร - การขึ้นทะเบียนนักศึกษาหลังกำหนด (ขอขึ้นทะเบียนหลังจากพ้นกำหนดตามประกาศสถาบัน)

06 การลงทะเบียนรายวิชาต่ำกว่าข้อบังคับกำหนด

06.1 รายการเอกสาร - การลงทะเบียนรายวิชาต่ำกว่าข้อบังคับกำหนด

07 การถอนรายวิชาเรียนล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ

07.1 รายการเอกสาร - การถอนรายวิชาเรียนล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ

08 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ส่วนแรก-ส่วนที่สอง

08.1 รายการเอกสาร - การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ส่วนแรก-ส่วนที่สอง

09 การขอเทียบรายวิชา-การขอโอนหน่วยกิต

09.1 รายการเอกสาร - การขอเทียบรายวิชา-การขอโอนหน่วยกิต

10 การเปลี่ยนฐานะวิชาเรียน (จากเพื่อหน่วยกิตเป็นเพื่อร่วมฟัง หรือจากเพื่อร่วมฟังเป็นเพื่อหน่วยกิต)

10.1 รายการเอกสาร - การเปลี่ยนฐานะวิชาเรียน Zจากเพื่อหน่วยกิตเป็นเพื่อร่วมฟัง หรือจากเพื่อร่วมฟังเป็นเพื่อหน่วยกิต)

11 การเปลี่ยนแผนการศึกษา

11.1 รายการเอกสาร - การเปลี่ยนแผนการศึกษา

12 การเปลี่ยนหลักสูตรภายในคณะ

12.1 รายการเอกสาร - การเปลี่ยนหลักสูตรภายในคณะ

13 การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา กรณีนักศึกษาปัจจุบัน

13.1 รายการเอกสาร - การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา กรณีนักศึกษาปัจจุบัน

14 การขออนุมัติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท-เอก

14.1 รายการเอกสาร - การขออนุมัติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท-เอก

15 การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา กรณีผู้สำเร็จการศึกษา

15.1 รายการเอกสาร - การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา กรณีผู้สำเร็จการศึกษา

16 การเปลี่ยนคณะ

16.1 รายการเอกสาร - การเปลี่ยนคณะ

 

 

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับการเป็นสถาบันในกำกับของรัฐ

 

หนังสือรายงานประจำปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

แผนปฏิบัติราชการ

 

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

 

งานวิจัย