เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

คณบดีคณะบริหารธุรกิจประวัติการศึกษา

  • Ph.D. Texas Tech University, Lubbock, TX, USA Dissertation Title: Common Due Date Scheduling with Batch Delivery Major Professor: Dr. Surya D. Liman
  • Master of Science Texas Tech University, Lubbock, TX, USA Thesis Title: Joint Economic Lot Size with Pipeline Inventory Cost Major Professors: Dr. Surya D. Liman and Dr. Shrikant S. Panwalkar
  • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย สาขา: วิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

  • บริหารธุรกิจและการจัดการ Business and administration
  • การจัดการ Management
  • ระเบียบวิธีวิจัย,การวิจัยดำเนินงาน operations research
  • การผลิตและกระบวนการ Manufacturing and processing

ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์การสอน
สอนในระดับ MBA และ Ph.D. ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันพระปกเกล้า วิทยาลัยมหาดไทย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยพายัพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยนานาชาติ Stampford 

ประสบการณ์การฝึกอบรม
ฝึกอบรมให้กับบริษัทเอกชนและสถานบันของรัฐดังต่อไปนี้
นักปกครองชั้นสูง (นปส 49, 50) สถาบันคีนันแห่งเอเชีย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข) กรุงเทพโทรทัศน์ (ช่อง 7) สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ บริษัทซิเมนต์ไทยการตลาด ธนาคารกสิกรไทย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต บริษัท KR Precision บริษัท V&K Property จำกัด บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัดบริษัท ไทยศรีซูริคประกันภัย จำกัด บริษัทน้ำปะปาไทย (มหาชน) กฟผ General Motors, CitiBank, Yum!, Acer, Auto Alliance, NEC, CPN, Greenspot, CS Loxinfo, AlanDick, MFC, Premier Marketing, Panasonic, NK Apparel, Weber Saint Gobain, Star Micro , EEI