เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร

ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม

คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจประวัติการศึกษา

 • Doctor of Business Administration (Finance), United States International University, California, U.S.A., 2538.
 • Master of International Business Administration, United States International University, California, U.S.A. 2536.
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, 2535.

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

 • การเงิน( Finance)
 • การวิเคราะห์การลงทุน( investment analysis )
 • การธนาคาร( banking)
 • ธรรมาภิบาล (Governance)

ประวัติการทำงาน

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
 • ผู้อำนวยการสำนักวิจัย
 • อาจารย์ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
 • คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ