เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร

ผศ.ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง

คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยวประวัติการศึกษา

 • Ph.D. in Integrated Tourism Management, National Institute of Development Administration, Thailand
 • M.B.A. Prince of Songkla University, Thailand
 • B.A. in Education (French), Prince of Songkla University, Thailand

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

 • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน
 • คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว คณะการจัดการการท่องเที่ยว , สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
อดีต
 • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 • xxxxxxxxxxxxxx
 • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 คณะผู้บริหาร