เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร

รศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน

ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารการพัฒนาประวัติการศึกษา

  •  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  •  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  •  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  •  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

สาขาที่เชียวชาญ     

  •  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 

ประวัติการทำงาน

  •  ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  •  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx