เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร 

สรรหาผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

 

 

หมายเหตุ : คณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีจะพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่ยื่นมาระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 น. เท่านั้น