เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์


ระดับดุษฎีบัณฑิต

•   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ)
•   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 

ระดับมหาบัณฑิต

•   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
•   หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

ข้อมูลหน้านี้ ดูแลโดย กองบริการการศึกษา  ( คุณอนุชา โทร. 02 727 3371 และคุณธีระเทพ โทร. 02 727 3370)