เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร 

คณะการจัดการการท่องเที่ยว


ระดับดุษฎีบัณฑิต

•   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ

 

ระดับมหาบัณฑิต

•   หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ

    •   นโยบาย การวางแผน และการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ

    •   การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ

    •   การจัดการธุรกิจโรงแรม

    •   การจัดการธุรกิจการบินและการขนส่ง

    •   การจัดการธุรกิจบริการ


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

ข้อมูลหน้านี้ ดูแลโดย กองบริการการศึกษา  ( คุณโกวิทย์ โทร. 02 727 3377 และคุณธีระเทพ โทร. 02 727 3370)